ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับตามการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564