ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานและประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ

11 เม.ย. 67 เวลา 15:09 น.1260 ครั้งพิมพ์
รัชตะ สงบจิตร์
กลุ่มเลขานุการกรม

                       โดยที่เป็นการสมควรรับสมัครกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานและประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบในส่วนของผู้แทนฝ่ายผู้รับใบอนุญาต ผู้แทนฝ่ายผู้อำนวยการ ผู้แทนฝ่ายครู และผู้แทนฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา          

                       อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 (3) แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานและประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ สั่ง ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 จึงประกาศรับสมัครกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานและประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ

                       ดาวน์โหลดประกาศ คลิ๊กที่นี้

                       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มนิติการ กลุ่มงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทร. 0 2282 1000 ต่อ 192

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)