ซักซ้อมความเข้าใจกรณีขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหารให้แก่ครูโรงเรียนเอกชน

29 มี.ค. 67 เวลา 15:17 น.621 ครั้งพิมพ์
นายนิกร ทินมณี
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ

     ด้วยกรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แจ้งว่า ระยะเวลาการขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหารครูโรงเรียนเอกชน ตามมาตรา 14 (5) ซึ่งตามกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ส่วนราชการส่งรายชื่อครูที่จะขอยกเว้นไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งครูผู้นั้นทำการสอนอยู่ในท้องที่ก่อนเดือนเมษายนของปีที่ถูกเรียกไม่น้อยกว่าหกสิบวัน กล่าวคือ ต้องดำเนินการภายในเดือนมกราคมของปีที่ถูกเรียก

     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงขอแจ้งเรื่องระยะเวลาการขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหารครูโรงเรียนเอกชนดังกล่าวเพื่อทราบและดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาดังกล่าวหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสัสดีกรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2465 3968

      จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :